Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

ADİYAT SURESİ

FİHİBİSMİLLAHİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

ADİYAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm
1-Vel adiyati dabha
2-Fel muriyati kadha
3-Fel muğırati subha
4-Fe eserne bihı nak'a
5-Fe vesatne bihı cem'a
6-İnnelinsane li rabbihı le kenud
7-Ve innehu ala zalike le şehıd
8-Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9-E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10-Ve hussıle ma fis sudur
11-İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

 

 

 

 

ADİYAT SURESİNİN DİYANET VAKFI MEALİ

Bismillâhirrahmânirrahîm
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.


9, 10, 11. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

 

MEALLERDEKİ ORTAK ANLAM


Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Andolsun o koştukça koşanlara,
2Ve kıvılcımlar saçanlara,
3Sabah sabah baskın yapanlara,
4Ve tozu dumana katanlara,
5Derken bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
6Gerçekten insan; Rabbına karşı çok nankördür.
7Doğrusu kendisi de buna hakkıyla şâhiddir.
8Gerçekten o, hayır sevgisinde pek şiddetlidir.
9Yoksa bilmez mi kabirlerdekilerin çıkarılacağı zamanı?
10Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?
11Muhakkak ki Rabları, o gün onların her şeyinden haberdârdır.

Kur'an-ı Kerim'in meallerinin yukarıda verilen anlamları ilk mana olarak doğrudur. Ancak meal ve tefsir veren alimler bu zamana kadar dünya üzerinden bakan bir kalbe ve anlayışa göre meal vermişlerdir. Dünya, Kainatin içerisinde toplu iğne başı kadar bile görülemeyecek kadar küçüktür. Oysa Allahu Teala'nın kelamları evrenseldir. Kainattan Kainata bakarak, Kur'an'ın manaları anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Adiyat suresini düşünecek olursak, Allahu Teala'nın sözleri  sadece atları ve ve harbi kastetmez. Bu surenin Arapçasında toz duman, at, at tırnağı, sabah baskını, topluluğun arasına atlarla dalma vs yoktur. Meallerde verilen anlam ayetin kelimelerinin akışından çıkarılmıştır. Kelimelerin akışına göre verilen bu meallerde surenin ilk manası olarak doğrudur. Ancak Allahu Teala'nın sözleri bu kadar basit ve kul sözleri gibi değildir. Allah'ın mesajları evrenseldir ve sadece belirli bir zamana hitap etmez, tüm zamanlara hitap eder.

 

Bu sure de Allahu Teala Kainatın kıyametinden, kıyamet esnasında ve sonrasında kendisine halife olarak yarattığı İnsanın o andaki durumundan da mesaj verir.


Kur'an-ı Kerim toplanıp sushaf haline getirilirken hz. Ebubekir, Kur'an'ı kitap haline getirmek için toplanan heyete şu emri vermiştir: “Kuran Kureyş dilinde indirilmiştir, Kuranı Kureyş dilinde toplayınız”.


1400 yıl önce Arap kabileleri arasında dahi şive farkı vardı. Ya bu günkü Arapça ile Kur'a'na meal olarak gerçek anlamı vererebilir miyiz? Bu sebepten Kur'an'a meal verilirken birbirinden kopyalama yolu ile değil, her kelimenin ve cümlenin üzerinde titizlikle durarak surenin genel anlamını çıkarmak lazımdır. Biz de haddimiz olmayarak Adiyat suresine aşağıdaki anlamı verdik. Unutmayınki Arapça çok zengin bir dildir. Aynı kelime birçok anlama gelir.


Adiyat; hızla koşanlar anlamına geldiği gibi, Kainatta her zaman oluşan ve İnsanların fark edemediği, Allahu Teala'nın mucize-i kudretleri anlamındadır.


ADİYAT SURESİ


Bismillâhirrahmânirrahîm
1- (Allah'ın) Mucize-i kudreti olan (Kainatta tüm Nakurların bir araya toplanarak tek bir sur halinde birleştiğinde ve o surun şiddetle kendi içinde dönerek çıkardığı) nefes (ya da fırtına) sesine yemin ederim.
2- Karınca sürüsü gibi kainata dağılmış varlıkların (yıldızların, galaksilerin) hareketinin (sur'a verdiğim emirle) engelleneceğine kainatın bir kıvılcımla yanacağına yemin ederim.
3- Kainatın aniden (gözlerin bakamayacağı şekilde) parlayacağına yemin ederim.
4- Varlığıma delalet eden tüm yarattıklarımı kum taneleri gibi bir araya getireceğime
5- (kainatın bu hali) farklı yaratılmış varlıkların bir araya cem edileceğine yemin ederim.
6- (o gün) insan Rabbine karşı küfrünü anlar.
7- (o gün İnsan)  lütüflara (Allahın sevgisine) uğradığına şahid olur.
8- (o gün İnsan) Rabbinin sevgi, muhabbet ve hayrına bir an önce kavuşmak için.
9- Kabirlerinden (ve beden kabirlerinden) süratle çıkarlar.
10- Ve saf, temiz (bedenlerde) yeniden  meydana getirilirler.
11- Rabbiniz  o gün (sizleri) yeniler (yeni bir yaratılışla yaratır)


Adiyat suresinin ve Kur'an'daki bir çok ayetlerin derin sırlarını yakında sizlerle buluşacak olan, HALEF adlı kitabımda bulacaksınız… 


Allah’a emanet olun…
Duada bizi de unutmayın…


Cafer İskenderoğlu