Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

MELEKLER

“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.” Fatır Suresi-1


Meleklerin bedeni yaratılışları Nur'dur (Işık).
Allahu Teala, tüm ilimlerin kapısını insanlara açmıştır. Meleklere ise hangi görev için yaratıldıysa o görevlerine göre ilim verilmiştir. Meleklerin sahip oldukları ilim dallarının her biri bir kanattır. Yani melekler kaç ilim dalını biliyorsa o kadar kanadı vardır. Örneğin; iki ilim bilen melek iki kanatlıdır. Üç ilim dalını bilen melek üç kanatlıdır.


“Allah Âdem'e bütün isimleri, (zatına ait tüm isimlerinin ilimlerini) öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi.”  Bakara Suresi - 31


“Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, dediler.” Bakara Suresi - 32

 

Bakara suresinin 31 ve 32. ayetlerinde anlaşılacağı gibi, İnsanın ilimleri, Kainattaki tüm bilinçli varlıkların ilimlerinden fazladır. Çünkü Allahu Teala İnsana bu ilimleri Elest gününde kendi katında öğretmiştir.  Allahu Teala İnsana verdiği bu ilimleri geri almamış, İnsana verdiği ilimleri İnsanın levh-i mahfuzuna (Genlerine) kaydetmiştir.  Melekler bu olaya şahitlerdir. Yukarıdaki ayetlerde bu halin teyididir.

 

Melekler; Fatır suresinde belirtildiği gibi iki, üç, dört ya da vazifesine göre daha fazla ilme yani kanada sahiptirler. Peygamber Efendimiz (sav); Cebrailin (as.) altı yüz kanadı yani altı yüz ilme sahip olduğu hakkında hadis kitaplarında geçen beyanı vardır.

 

Cebrailin (as) altı yüz ilme sahip olması, onun, Allahu Teala'nın ayetlerini Peygamberlere taşıması ve bu ayetleri bilmesi için verilmiştir. Cebrail (as) meleklerin en alimidir.


Melekler diğer din mensuplarının inandığı gibi görsel kanatlara sahip değillerdir. Zaten yaratılış gereği iki kanattan fazlası o kanatlı varlığın uçmasına engeldir. Hele altı yüz kanatla uçmak mümkün değildir.  Melekler ışıktan yaratıldığı için ışık gibi ve ışık hızıyla hareket ederler. Meleklerde, cinsiyet de yoktur. Yani melekler erkek veya dişi değildir.


“(Ey müşrikler!) Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, (vebali) çok büyük bir söz söylüyorsunuz.” Isra Suresi - 40


Onlar cinsellikle çoğalmazlar. Allahu Teala heran  bir şende yani yaratma halinde olduğu için yarattığı varlıklarla beraber görevli Melekleri de her an yaratır.


“Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an (bir şendedir) yaratma halindedir.” Rahman Suresi - 29

Allahu Teala  heran bir şen halinde, her her varlığı yarattığı gibi, heran İnsan da yaratır. Yani Allahu Tealanın huzuru, heran ELEST günüdür. Bu konunun detaylarını, HALEF isimli kitabımda bulacaksınız.

 

 

MELEKLERİN GÖREVLERİ


CEBRAİL (AS)

Cebrail (as) Peygamberlere Allahu Teala'dan vahiy getiren Melektir. Aynı zamanda gök ordularından bir ordu olan Melekler ordusunun komutanıdır. Peygamber Efendimizin (s.a.v) savaşlarına özellikle Bedir savaşına katıldığı, Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından bildirilmiştir.

 

“O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?” ALİ İMRAN SURESİ-124

 

Cebrailin (as) vahiy getirme görevi bizim dünyamız için bitmiştir. Allahu Teala'nın emriyle Kadir gecelerinde Rahmet meleklerinin başında yeryüzüne iner. Bu görevi ise devam etmektedir.


“Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” KADİR SURESİ-1-2-3-4-5


MİKAİL (AS)
Kainat içerisinde, İnsanın yaşadığı gezegenlerdeki tabiat olaylarından sorumlu melektir. Mevsimler içerisinde oluşan tüm tabiat olaylarının düzenleyicisidir.

 

 

İSRAFİL (AS)
Kıyamet öncesi Sur'a müdahale etmekte görevlidir. Sur, evrendeki karadeliklerin bir araya toplanarak tek bir karadelik haline getirilerek, Kainatın içindekileri korkunç bir güç ve azametle emerek yok edecek olan gücün, Kuran-ı Kerim'deki adıdır. İsrafil (as) şu anda karadelikleri bir araya topluyor. Kıyamet vakti yaklaştı zaman tükeniyor.

 

AZRAİL (AS)
Azrail  (as) bu dünyada hayatı sona eren İnsanların, ruhla irtibatını keser, Hayatları sona erdirir.


“De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” SECDE SURESİ-11Meleklere kendilerine verilen görevin durumuna göre beden verilmiştir.  Elektrondan küçük melekler yaratıldığı gibi, Arşı taşıyacak kadar  büyük ve kuvvetli yaratılmış melekler vardır. Arşı taşıyan meleklere Hamale-i Arş melekleri denir. Yani melekler kainattaki kuvvetlerinde sahibidirler. Kainattaki her varlıkta meleklerin görevleri vardır.

 

Bununla beraber İnsan, eğer gerçek İnsan seviyesine çıkarsa meleklerden alimdir ve üstündür. Çünkü İnsan, kainatta Allahu Teala'nın halifesi olarak yaratılmıştır. Ama zamanımızda yaşayan İnsanların bu halin ne anlama geldiğinden haberleri yok.


“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi.” BAKARA SURESİ-30


Allahu Teala'nın, Bakara 30'da geçen emri üzerine, bizim özendiğimiz melekler, İnsana secde etmiştir.
“Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik.” BAKARA SURESİ-34
 
Bu ayetler üzerine,                                               
Fazla söze gerek var mı?
İnsan, meleklerin secde ettiği İnsan olmalıdır.
 
“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. «Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır» dediler.” BAKARA-285
 
Allah'a emanet olun,
Duada unutmayın


Cafer İskenderoğlu