Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

AYET-EL KÜRSİ LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ
AYET-EL KÜRSİ LEDÜNNİ BAKIŞ...
 
BAKARA SURESİ 255. AYET
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
Allah, O'ndan başka İlah yoktur; O, Haydır Kayyumdur.
Ledünni manası;
Allah'u Teala sonsuzluğun tek Hakimidir. Sonsuzluk tektir. İki veya daha fazla sonsuzluk olmaz. sonsuzluk bölünemez bölünse sonsuzluk olmazdı. Allah, tek sonsuzluğun tek İlahıdır. Allah, nihayetsiz Hayat sahibi ve sonsuzlukta daima var olandır. Allah, varlığı sonsuz olan İlahtır. Bu sebepten sonsuzluğun içinde var olanları sayısız Esmalarından yaratıp, ihatasına almıştır. Dilediğine hayat ve varlık bahşetmiştir. Genel manada bu hal Allah'ın halen Ama da olduğunun delilidir. Allah'ın sonsuz varlığı, Esmalarından yarattıklarını kuşatması ve onlara istiva etmesi Kayyumuyetidir. O her an Kayyumdur var olandır. Allah'ın sonsuz varlığının dahilinde bulunan, Kainat ve Kainatın içindekiler Allah'ın varlığının yanında bir elektron tanesi kadar yer tutmaz.
la te'huzühu sinetüv vela nevm
O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.
Ledünni manası;
Allah her an bir şen'dedir. Her an Yaratma halindedir. Sonsuzluğu her an kontrol eder ve muhafazası altında tutar. Yarattığı her zerre de, Allah'ın Esmaları ve İradesi vardır. Allah'tan izinsiz hiçbir varlık hayat bulamaz, hareket edemez. Her varlığın aslı onundur, Onun bir şen'idir. Her an yaratır her an mahveder. Her an yarattıkların; halini, şekillerini, renklerini, ebatlarını, gelişimlerini, canlı varlıkların hayatlarını, ölümlerini, geri esmalara dönüşmelerini vs OL emrinin altında irade buyurur. Bu sebepten bir an bile dalgınlıktan münezzehtir.
lehu ma fis semavati ve ma fil ard
Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi O'nun dur.
Ledünni manası;
Mülk Allah'ındır. Yerlerin, göklerin ve arasındakilerin sahibi, Yaratıcısı O dur. Her varlık, Allah'ın öz varlığından zuhur etmiş, Allah'ın esma ve sıfatlarından yine Allah tarafından yaratılmıştır. Dünyada mülkiyetlere sahiplenenler zan ve vehim içindedir. Hiç kimse, Allah'a dönüşlerinde hiçbir dünya varlığını yanına alıp götüremez. Mülk Allah'a itaat eder. O' nun emrindedir.
men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih
İzni olmadan O nun katında kim şefaat edebilir?
Ledünni manası;
Allah'u Teala yerleri gökleri ve arasındakileri yaratmayı diledikten sonra o varlıklara vücut halini almadan önce ve sonra daima kendisine itaat emri ve bilincini vermiştir. Fussilet suresi – 11 de şöyle buyurur;
"sonra duman halindeki göğe yöneldi, ona ve yerlere: isteyerek veya istemeyerek gelin! dedi. İkiside ( yerler ve gökler ) isteyerek geldik dediler."
Bu Ayette de görüldüğü gibi yerler, gökler ve arasındaki her varlık istese de istemese de Yaratıcısına itaat halindedir. İnanmayanlar itaat etmediklerini sanırlar. Oysa onların varlıklarının yaratılışları itaat halindedir fark edemezler. Doğarlar, büyürler, ölürler, vücut yapıları hücreler üretir, kalpleri çalışır, kan akışları sürer, istemese de görürler, duyarlar. Bu hal fıtri itaat tır, buna engel olamazlar. Hayattaki ve sonraki halleri onların düşüncelerinin istemediği, yaratılışlarının Allah'ın emrine uyduğu, isteyerek veya istemeyerek itaatlarıdır. "Allah dilemezse siz dileyemezsiniz" ayeti gereği Allah'tan izinsiz, habersiz hiçbir dilek, istek hal ve hareket Kainatta yaratılmamıştır.
ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm
O Kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.
Ledünni manası;
Allah'u Teala nın kulları sadece İnsanlar değildir. Kainatta yaratılmış olan her varlık O'nun kullarıdır. Gezegenler, güneşler, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler, Melekler, cinler ve lainler hepsi O nun kullarıdır. Allah cc Ama halindeyken tüm yaratacağı kulları İrade buyurup kaderlerini de beraber planlamıştır ve bu planlamayı levh-i mahfuzda sıralamıştır. Bununla beraber her varlığa istiva etmiştir. İşte bu sebepten her yaratılmışın "İnna lillah ve İnna ileyhi raciun" ( Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz ) sürecindeki ahvaline Allah vakıftır, haberdardır.
ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'
O'nun bildirdikleri dışında varlıklar O'nun ilminden hiç bir şeyi bilemezler.
Ledünni manası;
Allah'u Teala Elest gününde tüm İnsanlara hitap etmiş ve ahitleşmiştir. Araf suresinin 172. ayeti bunun açık delilidir. Ayrıca, Adem aynasında, bütün eşyanın yani yaratılmış her şeyin ilimlerini de, Kendi Esmalarının ilimlerinden aktarmıştır. Bunun açık delilide Bakara suresinin 31. ayetidir. "Allah Adem e bütün esmaları öğretti"
Allah'ın her Esmasının kendine has bir ilmi vardır. İnsan Kainatta Allah'ın halifesi olması sıfatıyla bu ilimleri öğrenmiştir. Dünya hayatına gelen insanlarda bu ilimler GEN'lere kaydedilmiştir. İbadet ve zikirlerle GEN'lerdeki ilimler hatırlanır. Allah diğer yaratılmış varlıklara da dilediği kadar ilim öğretmiştir. Bunların dışındaki ilimler Allah'a aittir.
vesia kürsiyyühüs semavati vel ard
O'nun Kürsisi gökleri ve yerleri içine alır.
Ledünni manası;
Kürsi Allah'ın saltanatını sürdürdüğü kudretleriyle hakim olduğu mahal anlamındadır. Bu da sonsuzluk onun Kürsisi demektir.
Allah'ın Kürsisinin Yerleri ve gökleri yani kainatı içine alıp ihata etmesi, kuşatması Allah'ın halen AMA halinde olduğunun delilidir. Yani Kürsi Allah'ın Ama halidir. Hz Ali bu ilmi bildiği için, Hz. Peygamber sav Efendimizin "Allah şimdide Ama'dadır" sözüne hitaben "elan öyledir ya Resulullah" demiştir. İşte biz insanlar ve diğer yaratılmış varlıklar O'nun Kürsisi içinde bir araya getirilmiş, O'nun Esmalar topluluğuyuz. Bu bilinci kaybetmeden ibadet ve zikir edenler Allah'a hemen ulaşır. Velilerin her an Allah'ı unutmaması bu hali daima yaşadıkları içindir. O'nun Kürsisi içinde O'na itaat ve secde etmemek ne kadar büyük cahillik...
ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym
Onları koruyup gözetmek O'na zor gelmez. O yücedir, azimdir.
Ledünni manası;
Yaratılan her varlık ve İnsan Allah'ın kürsisi dahilindedir. dolayısıyla her varlık Allah'ın muhafazası altındadır. Bu muhafazanın bilincinde olmak İnsanlara huzur ve güven verir. Kaderlerinde olan bazı musibetler bu bilinçte olan imanlı İnsanlara en hafiflemiş halde isabet eder Allah bizim daima bu bilinçte olmamızı temenni eder, kürsinin içinde olduğunun bilincinde olanlar Allah'a ererler, velilerden olurlar. Allah'la kul arasında perde yoktur. Kulun kendi cehaleti Allah'a perdedir. İşte İslam bunun içindir. İslam ilimdir. İslam Allah'a tez ulaşma kapısıdır. Zaten O'nun Kürsisindeyiz bilinçli olarak Kürside olmak, " Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu" ikazını anlayıp Allah'a yönelmektir.
Allah'a emanet olun..
Allah'ın Kürsisinde olduğunuzu hatırlayın..
Bizleri de dualarınızda unutmayın..
Cafer İSKENDEROĞLU