Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

VAKIA SURESİNİN GERÇEĞE YAKIN MEALİ

FİHİBİSMİLLAHİ
Bu denli yapılan yanlış meallerden dolayı bazı insanlarımızın mübarek Kur-an'la ve İslam dinimizle alay etmelerini bir mü'min hazmedebilir mi? İşte konuyla alakalı olarak bir önceki yazımızda Nebe süresinin ayetlerinin gerçek meallerini vermiştik!
İnternette ayetlerle nasıl dalga geçildiğinin kanıtlarını da sizlere sunuyoruz!! Bu yanlış mealler yüzünden hergün onlarca kişi yanlış dezene bilgilerle düşünüp duruyorlar ve günaha giriyorlar, bunun vebali mutlaka birilerinin omuzundadır!! Hakikatlar ve düşünen insanlar çağına hoş geldiniz!!!
Bu linkte Nebe süresiyle nasıl alay edildiğini görebilirsiniz, bu sadece bir tane örnektir!
Şimdi Vakıa suresindeki yanlış mealleri açıklayalım, ilk önce birçok yanlış mealin olduğu Elmalılı tefsirinden başlayalım!!
Vakıa Suresi – Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Türkçe Meali
1. Kıyamet koptuğu zaman,
2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur

3. O, alçaltıcı, yükselticidir.
4. Yer şiddetle sarsıldığı,
5. Dağlar parçalandığı,
6. Dağılıp toz duman haline geldiği,
7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,
8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!
9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!
10. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.
11. İşte bunlar, (Allah'a) en yakın olanlardır,
12. Naîm cennetlerinde .
13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,
14. Birazı da sonrakilerdendir.
15. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler,
16. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;
18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.
19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.
20. (Onlara) beğendikleri meyveler,
21. Canlarının çektiği kuş etleri,
22. İri gözlü hûriler,
23. Saklı inciler gibi.
24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).
25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.
26. Söylenen, yalnızca "selâm, selâm" dır.
27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!
28. Düzgün kiraz ağacı,
29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,
30. Uzamış gölgeler,
31. Çağlayarak akan sular,
32. Sayısız meyveler içindedirler;
33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan.
34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.
35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.
36. Onları, bâkireler kıldık.
37. Eşlerine düşkün ve yaşıt.
VAKIA SURESİNİN GERÇEĞE YAKIN MEALİ
1- İza veka'atilvaki'atu.
(Allah'ın vaat ettiği) olay zuhura geldiğinde.
2- Leyse livak'atiha kazibetun.
Onu kimse yalanlayamaz.
3- Hafıdatun rafi'tun.
(gönüllerden) gizliden (bulunan imanları) yükseltir.
4-İza ruccetil'ardu reccen.
(insan bedeni) sarsılarak zerrelerine ayrılır.
5-Ve bussetilcibalu bessen.
Ve insan bedeni ilk yaratıldığı şekilde açığa çıkar
6-Ve fekanet hebaen munbessen.
(zahir beden) heba olur yok olur ( nurun ala nur olur)
7- Ve kuntum ezvacen selaseten.
Ve üç bedeni yaşamış olursunuz (zahir bedenden ahiret alemine geçiş sürecinde)
8-Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti
(Onlar Allah tarafından mükafatlandırılıp) kutsanırlar kutsanmışlık sahibidirler.
9-Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti
Ve onlar nurlandırılıp nur sahibi olurlar.
10-Ves sabikunes sabikune.
Onlar (Allah katında) makamı yüksek olanlardır.
11-Ulaikelmukarrabune.
İşte onlar (dünyadayken) Allaha yaklaşanlardır.
12-Fiy cennatin na'ıymi.
Onlar naim cenetindedirler.
13-Sulletun minel'evveliyne.
Onların çoğu geçmiş ümmetlerden
14-Ve kaliylun minel'ahıriyne.
Bir kısmı sonraki ümmetlerdendir.
15-ala sururin medunetun.
Onlar çok sevinirler
16-Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
Bu ikramlar mütteki kullara (Allahın verdiği) karşılıktır (ikramdır)
17-Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
Onlar ebedi çocuklar gibi sevinirler.
18-Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
(Sevinçle dolan)Varlıkları (manevi bedenleri huzurullahta) su gibi dalgalanır
19-La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
(Onların manevi) yapıları ilimlerle dolar.
20-Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
Çağrıldıkları ilim onlara malum olur.
21-Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
Sağlam nur bedenleriyle uçarlar
22- Ve hurun 'ıynun.
(ilimde) Noksanlıkları gider
23-Keemsalillu'luilmeknuni.
onlara hiçbir bilgi gizli kalmaz
24-Cezaen bima kanu ya'melune.
Bu onlara (ibadetlerinin karşılığı olarak) verilir
25-La yevme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
Orada boş söz duymazlar ( hepsi ilimdir)
26-İlla kıylen selamen selamen.
Onlara selam selam derler
27-Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
Onlar Allahla ahitleşip ahdine vefa edenlerdir
28-Fiy sidrin mahdudin.
Onlar sidrenin sınırındadırlar (yanındadırlar)
29-Ve talhın mendudin.
Onlar artık günah (kötülük pislik) sahibi olmazlar.
30-Ve zıllin memdudin
Onlar (sidrenin) gölgesinde uzanırlar
31-Ve main meskubin.
Ve görünmeye başlar onlara
32- Ve fakihetin kesiyretin.
Ve anlayışları çoğalır
33-La maktu'atin ve la memnu'atin.
Onlara pahasız ilimlerin yasağı kalkar.
34-Ve furuşin merfu'atin.
Yükseklere terfi ettirilirler
35-İnna enşe'nahunne inşaen.
(Bu aldıkları ilimler sonucu) Onlar katımızda (insan-ı kamil olarak) yeniden yaratılırlar.
36-Fece'alnahunne ebkaren.
Yeni yaratılışları tertemizdir (bakirdir. Günahla lekelenmemiştir.)
37-Uruben etraben.
Yüksek sevinç içinde şad olurlar.
CAFER İSKENDEROĞLU